Stowarzyszenie Rzemieślnik to miejsce dla świadomych konsumentów oraz producentów jakościowej żywności.

STATUT

STOWARZYSZENIA RZEMIEŚLNIK

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rzemieślnik i dalej zwane jest „Stowarzyszeniem”.

 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 3. Stowarzyszenie tworzy się na czas nieoznaczony.

 

§ 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, aczkolwiek może również prowadzić działalność poza jej granicami.

 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest Gdańsk.

 

§ 3.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.

 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci zawierających jego nazwę i adres oraz pieczęci imiennych określających funkcje pełnione w Stowarzyszeniu.

 2. Stowarzyszenie może ustanawiać certyfikaty, znaki jakości, znaki towarowe i inne oznaczenia charakteryzujące towary i usługi w zakresie objętym przedmiotem działalności Stowarzyszenia, w tym poprzez ich rejestrację we właściwych urzędach patentowych i rejestrach publicznych prowadzonych przez inne instytucje publiczne.

 3. Certyfikaty i znaki jakości oraz inne oznaczenia mogą być przyznawane w szczególności członkom stowarzyszenia oraz innym podmiotom prowadzącym zakład produkcyjny w branży spożywczej.

 

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń i innych organizacji krajowych oraz międzynarodowych.

 

Rozdział II

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI ORAZ FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§ 6.

 1. Stowarzyszenie swoje cele realizuje w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego.

 2. Celami działania Stowarzyszenia są:

  1. Budowa świadomości społecznej w zakresie odróżniania przemysłowych produktów spożywczych od rękodzieła i produktów wytwarzanych w tradycyjny sposób i zgodnie ze sztuką przypisaną do danej profesji,

  2. Promocja produktów spożywczych wytwarzanych z surowców nisko przetworzonych, lokalnych, ekologicznych, bio i pozyskiwanych w tradycyjny i naturalny sposób,

  3. Promocja kunsztu piekarskiego, cukierniczego i lodziarskiego oraz innych z branży spożywczej,

  4. Promocja zakładów produkcyjnych członków stowarzyszenia,

  5. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec instytucji państwowych oraz kontrahentów,

  6. Integracja środowisk piekarzy, cukierników i lodziarzy oraz innych przedstawicieli branży spożywczej,

  7. Wpływ na rozwój szkolnictwa zawodowego,

  8. Pomoc w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wykluczonych, obcokrajowców lub niepełnosprawnych,

  9. Propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności piekarskiej, cukierniczej i lodziarskiej oraz w innych branżach spożywczych,

  10. Propagowanie zasady równości w branżach spożywczych, w tym równości płci oraz równości wobec osób starszych i niepełnosprawnych,

  11. Kreowanie nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań informatycznych ułatwiających prowadzenie małych i średnich firm,

  12. Kreowanie innowacji procesowych, organizacyjnych, produktowych i marketingowych w zakładach produkcyjnych członków stowarzyszenia,

  13. Promocja innowacji w branży spożywczej,

  14. Promocja ekologicznych i prośrodowiskowych rozwiązań w branżach spożywczych.

 

§ 7.

 1. Stowarzyszenie w ramach realizacji swoich celów prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, która nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia, a także inną działalność statutową zmierzającą do realizacji celów statutowych, nie będącą działalnością pożytku publicznego.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność określoną w ust. 1 w szczególności poprzez:

 1. Opracowywanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,

 2. Upowszechnianie wiedzy o prawach konsumentów,

 3. Reprezentowanie członków i prezentowanie ich opinii wobec władz państwa i innych instytucji, organizacji gospodarczych, środków masowego przekazu i organizacji społecznych,

 4. Dostarczanie konsumentom informacji w postaci ulotek, broszur, prezentacji w mediach oraz innych materiałach informacyjnych, których treść jest zgodna z celami działania Stowarzyszenia

 5. Wpływanie na system prawny dotyczący organizacji rzemiosła, ochrony konsumentów i drobnych wytwórców towarów spożywczych, a także ich dystrybucji i sprzedaży poprzez analizy istniejącego ustawodawstwa, udział w dyskusjach dotyczących systemu prawnego i inne,

 6. Zmianę stosunków pomiędzy konsumentami a drobnymi wytwórcami produktów spożywczych poprzez zachęcanie do tworzenia dobrowolnych kodeksów postępowania, szkolenie sprzedawców i dystrybutorów, wprowadzanie dobrych praktyk,

 7. Przeprowadzanie badań towarów i usług, ewaluację ich przez członków stowarzyszenia, bądź zlecanie ich wykonania niezależnym placówkom,

 8. Przeprowadzanie badań rynku,

 9. Przeprowadzanie badań rynku w celu śledzenia aktualnych trendów rynkowych i ich analizy,

 10. Przeprowadzanie przez osoby wykwalifikowane w tym kierunku audytów, szkoleń i konsultacji producentów, dystrybutorów, sprzedawców i konsumentów w zakresie dobrych praktyk, etyki zawodowej i oceny jakości wytwarzanych produktów spożywczych,

 11. Prowadzenie dyskusji, w tym poprzez sieć internetową,

 12. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki związanej z produktami spożywczymi wytwarzanymi w sposób rzemieślniczy, ekologiczny oraz rękodzieła,

 13. Dystrybucję materiałów dotyczących rękodzieła i drobnej wytwórczości spożywczej na potrzeby ich promocji poza granicami kraju,

 14. Udział w krajowych i zagranicznych konferencjach, targach i innego rodzaju spotkaniach na potrzeby promocji rękodzieła i drobnej wytwórczości w branży spożywczej,

 15. Inicjowanie i organizowanie spotkań, debat, konferencji i seminariów oraz imprez mających na celu promocję rękodzieła i drobnej wytwórczości w branży spożywczej oraz tradycyjnych wyrobów spożywczych oraz zjawisk mających na nie wpływ,

 16. Organizację targów, wystaw, giełd, konkursów, pokazów oraz innych przedsięwzięć promujących rękodzieło i drobną wytwórczość w branży spożywczej, a także udział w tych przedsięwzięciach,

 17. Tworzenie i promocję znaków jakości, znaków towarowych, certyfikatów, kombinacji znaków identyfikacji graficznej, filmów i nagrań dźwiękowych oraz innych oznaczeń charakteryzujących towary i usługi spożywcze wysokiej jakości, rękodzieło, wyroby ekologiczne, bio produkty i inne produkty drobnej wytwórczości,

 18. Utworzenie niezależnego systemu certyfikacji jakości w zakładach produkcyjnych z branży spożywczej,

 19. Przeprowadzanie certyfikacji zakładów produkcyjnych z branży spożywczej przez osoby wykwalifikowane w tym kierunku,

 20. Doradztwo w zakresie zarządzania, technologii produkcji, marketingu, IT, HR, CSR, sprzedaży oraz dziedzin związanych z zarządzaniem małym i średnim zakładem produkcyjno-handlowym,

 21. Organizację pomocy prawnej dla członków stowarzyszenia,

 22. Doradztwo i udzielanie wielowymiarowej pomocy członkom stowarzyszenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w branży spożywczej,

 23. Tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych służących poprawie konkurencyjności mikro, małych i średnich firm rzemieślniczych z branży spożywczej,

 24. Organizację szkoleń dokształcających w zakresie technologii produkcji, zarządzania i innych zagadnień związanych z prowadzeniem mikro, małej lub średniej firmy z branży spożywczej przez osoby wykwalifikowane w tym kierunku,

 25. Pomoc w nawiązywaniu relacji handlowych pomiędzy członkami stowarzyszenia oraz kontrahentami zewnętrznymi,

 26. Prowadzenie rozmów handlowych z dostawcami produktów i usług w imieniu członków stowarzyszenia,

 27. Organizację zakupów zbiorowych w imieniu i dla członków stowarzyszenia od kontrahentów zewnętrznych,

 28. Realizację własnych, autorskich i innowacyjnych projektów zgodnych z celami statutowymi,

 29. Prowadzenie własnej witryny internetowej prezentującej szeroko pojętą problematykę oraz zagadnienia mające wpływ na branżę spożywczą,

 30. Propagowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego,

 31. Propagowanie i poznawanie historii, walorów tradycyjnych wyrobów spożywczych oraz kulturę ich wyrobu,

 32. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodnie z celami statutowymi z wykluczeniem kredytów i pożyczek.

 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w sferze następujących zadań publicznych:

 1. Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

 3. Działalności charytatywnej,

 4. Ochrony i promocji zdrowia,

 5. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

 6. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 7. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 8. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 9. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

 10. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

 11. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

 12. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,

 13. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

 14. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 15. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

 16. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

 17. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.

 

§ 8.

Stowarzyszenie ma prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 9.

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

  1. zwyczajnych,

  2. nadzwyczajnych,

  3. wspierających,

  4. honorowych.

 2. Prawa i obowiązki członków określone w niniejszym Statucie są ściśle związane z osobą członka i nie przechodzą na spadkobierców, nie mogą też być przenoszone w inny sposób na osoby trzecie.

 

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych oraz spełniający kryteria określone w ust. 2-3.

 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia - mogą być osoby prowadzące działalność gospodarczą lub reprezentujące przedsiębiorcę o profilu produkcyjnym w branży spożywczej, a także inni specjaliści z dziedzin związanych z prowadzeniem zakładów produkcyjnych w branży spożywczej.

 3. Członkowie zwyczajni prowadzący działalność gospodarczą lub reprezentujący przedsiębiorcę o profilu produkcyjnym w branży spożywczej zobowiązani są do zachowania wysokich standardów produkcji, polegających na używaniu wysokiej jakości prostych lub nisko przetworzonych surowców z zachowaniem tradycyjnych i rzemieślniczych metod wytwarzania poszczególnych produktów, jak również kierowania się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Powyższe kryteria mogą być kontrolowane przez Członków Zarządu lub wykwalifikowane osoby oddelegowane przez Zarząd.

 4. Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnego lub elektronicznego wniosku o przyjęcie, którego wzór określa Zarząd, po uiszczeniu wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd. W przypadku stwierdzenia przez Zarząd, że kandydat na członka zwyczajnego nie spełnia kryteriów zawartych w ust. 2-3, Zarząd podejmuje uchwałę odmawiającą przyjęcia w poczet członków zwyczajnych. Uchwała Zarządu w tej sprawie jest ostateczna. Ponowne rozpatrzenie wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych może nastąpić po upływie sześciu miesięcy od poprzedniej uchwały Zarządu.

 5. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 6. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

 

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym oraz z czynnym i biernym prawem wyborczym,

 2. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

 3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych uchwałą Zarządu,

 4. brania aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia, wyznaczonych przez Zarząd.

 

§ 12.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. regularne opłacanie składek członkowskich,

 3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

 

§ 13.

 1. Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski oraz cudzoziemiec mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami nadzwyczajnymi Stowarzyszenia.

 3. Małoletni poniżej 16 lat mogą być członkami nadzwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 4. Przyjęcie członka nadzwyczajnego następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji, której wzór określa Zarząd, po uiszczeniu wpisowego w wysokości określonej przez Zarząd.

 

§ 14.

Członek nadzwyczajny ma prawo:

 1. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

 

§ 15.

Do obowiązków członka nadzwyczajnego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. regularne opłacanie składek członkowskich,

 3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

 

§ 16.

 1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne zainteresowane realizowaniem celów Stowarzyszenia.

 2. Przyjęcie członka wspierającego następuje w drodze uchwały Zarządu, na podstawie pisemnej lub elektronicznej deklaracji, której wzór określa Zarząd.

 

§ 17.

Członkowie wspierający mają prawo:

 1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,

 2. wysuwania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,

 3. uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych uchwałą Zarządu.

 

§ 18.

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 2. wywiązywanie się ze świadczeń zadeklarowanych na rzecz Stowarzyszenia,

 3. godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

 

§ 19.

 1. Godność członka honorowego Stowarzyszenia oraz Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może zostać nadana osobie fizycznej, która w sposób szczególny zasłużyła się dla rozwoju Stowarzyszenia bądź realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 2. Godność członka honorowego oraz Honorowego Prezesa Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 3. Członkowie honorowi oraz Honorowy Prezes Stowarzyszenia posiadają wszelkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z tym, że mogą być zwolnieni od obowiązku płacenia składek członkowskich na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:

 1. rezygnacji z członkostwa zgłoszonego na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych,

 2. skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu w wyniku niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

 3. skreślenia z listy członków w drodze uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów w wyniku działania na szkodę Stowarzyszenia lub nieprzestrzegania Statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, ,

 4. utraty zdolności do czynności prawnych lub praw publicznych,

 5. rozwiązania Stowarzyszenia,

 6. śmierci członka.

 

Rozdział IV

NAGRODY I KARY

 

§ 21.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków oraz aktywną pracę nad rozwojem Stowarzyszenia Zarząd może wyróżnić członka Stowarzyszenia następującymi nagrodami:

 1. pochwałą ustną lub pisemną,

 2. dyplomem, odznaką lub innym odznaczeniem,

 3. tytułem lub godnością,

 4. nagrodą rzeczową.

 

§ 22.

Za działania na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia Zarząd może orzec następujące kary:

 1. upomnienie ustne lub pisemne,

 2. ostrzeżenie na piśmie,

 3. naganę,

 4. zawieszenie w prawach członka,

 5. skreślenie z listy członków.

 

Rozdział V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 23.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,

 2. Zarząd,

 3. Komisja Rewizyjna.

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów Walnego Zebrania Członków obecnych podczas zebrania.

 1. Kadencja władz trwa pięć lat, z nieograniczoną możliwością ponownego wyboru.

 2. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 3. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia może następować przy pomocy współpracowników działających na podstawie umowy o pracę, zlecenia, o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych.

 4. Członkowie władz Stowarzyszenia mogą brać udział w ich zebraniach osobiście lub poprzez pełnomocników umocowanych w formie pisemnej. Pełnomocnikiem może być inny członek władzy Stowarzyszenia. Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu powinno zostać doręczone na adres siedziby Stowarzyszenia lub przedstawione przez pełnomocnika przed rozpoczęciem zebrania. Oryginał pełnomocnictwa dołączany jest do protokołu z zebrania władzy Stowarzyszenia.

 5. Jeśli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

 6. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.

 7. Członek władz Stowarzyszenia pochodzący z wyboru może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, regulaminami lub uchwałami władz Stowarzyszenia.

 8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków większością bezwzględną przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W uchwale wskazuje się okres, na który członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostaje zawieszony.

 9. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:

 1. rezygnacji z mandatu,

 2. uchwały Walnego Zebrania Członków o odwołaniu,

 3. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Stowarzyszenia z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 2/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

 1. W razie przekroczenia proporcji, o której mowa w ust. 11, Walne Zebranie Członków dokonuje wyborów uzupełniających.

 

§ 24.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest uchwałą Zarządu raz na pięć lat do końca drugiego kwartału dla dokonania wyboru władz i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.

 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na skutek:

 1. uchwały Zarządu,

 2. pisemnego wniosku zgłoszonego Zarządowi przez połowę uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych Stowarzyszenia,

 3. uchwały Komisji Rewizyjnej – w przypadkach przewidzianych w Statucie.

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, lub zgłoszenia wniosku przez grupę członków zwyczajnych i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zwołanie może nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 1. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie wskazanym w zawiadomieniu co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu, bez względu na liczbę członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania.

 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia posiadający prawo głosu stanowiącego oraz czynne i bierne prawo wyborcze.

 3. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. przedstawiciele członków wspierających,

 2. osoby zaproszone przez Zarząd.

 1. Walne Zebranie Członków może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w zebraniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach Walnego Zebrania Członków odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad zebrania w czasie rzeczywistym,

 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek zwyczajny może wypowiadać się w toku obrad,

 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zebrania.

 1. Bez odbycia Walnego Zebrania Członków mogą być powzięte uchwały, jeżeli bezwzględna większość aktualnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia wyrazi na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W takim wypadku Zarząd przesyła do wszystkich członków Stowarzyszenia projekt uchwały, określając co najmniej 7-dniowy termin na wyrażenie stanowiska w sprawie.

 

§ 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór Prezesa Zarządu, Członków Zarządu oraz Przewodniczącego i Członków Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem § 23 ust. 12 i 13,

 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 27 pkt 9,

 3. udzielenie lub odmówienie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 4. uchwalenie planu działalności Stowarzyszenia i zaleceń dla Zarządu,

 5. rozstrzyganie odwołań członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu o ukaraniu,

 6. uchwalenie zmian w Statucie,

 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

 8. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia.

 

§ 26.

 1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi w liczbie od 2 do 8 osób, w zależności od potrzeb Stowarzyszenia wynikających z uchwały Walnego Zebrania Członków.

 2. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w roku i są protokołowane. Zwołanie posiedzenia może nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 4. Posiedzenie Zarządu może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach Zarządu odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Zarządu może wypowiadać się w toku obrad,

 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 1. Bez odbycia posiedzenia Zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli bezwzględna większość aktualnej liczby Członków Zarządu wyrazi na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W takim wypadku Prezes Zarządu przesyła do wszystkich Członków Zarządu projekt uchwały, określając co najmniej 7-dniowy termin na wyrażenie stanowiska w sprawie.

 

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 2. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

 3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 4. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

 5. powołanie nowych i likwidacja istniejących zespołów roboczych i jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,

 6. decydowaniu o przystępowaniu i występowaniu Stowarzyszenia ze związków Stowarzyszeń i innych organizacji krajowych oraz międzynarodowych,

 7. wybór przedstawicieli, delegatów lub innych osób reprezentujących Stowarzyszenie na zebraniach związków stowarzyszeń oraz innych organizacji krajowych oraz międzynarodowych, w których zrzeszone jest Stowarzyszenie.

 8. udzielanie nagród, wyróżnień i kar członkom i współpracownikom Stowarzyszenia,

 9. sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa,

 10. gospodarowanie ruchomym i nieruchomym majątkiem Stowarzyszenia,

 11. dysponowanie funduszami Stowarzyszenia,

 12. zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników Stowarzyszenia,

 13. przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 14. uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich.

 

§ 28.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący oraz członkowie w liczbie od 1 do 5, w zależności od potrzeb Stowarzyszenia wynikających z uchwały Walnego Zebrania Członków.

 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu.

 3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z Członkami Zarządu.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są protokołowane. Zwołanie posiedzenia może nastąpić za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może odbyć się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jest wskazana w zawiadomieniu o tym posiedzeniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach Komisji Rewizyjnej odbywa się przy zapewnieniu co najmniej:

 1. transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym,

 2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której Członek Komisji Rewizyjnej może wypowiadać się w toku obrad,

 3. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

 1. Bez odbycia posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte uchwały, jeżeli bezwzględna większość aktualnej liczby Członków Komisji Rewizyjnej wyrazi na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodę na postanowienie, które ma być powzięte. W takim wypadku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przesyła do wszystkich Członków Komisji Rewizyjnej projekt uchwały, określając co najmniej 7-dniowy termin na wyrażenie stanowiska w sprawie.

 

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności statutowo-finansowej Stowarzyszenia,

 2. stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

 3. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości w działaniu Zarządu,

 4. wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia powszechnie obowiązującego prawa lub Statutu, bądź istotnych interesów Stowarzyszenia przez Zarząd.

 

Rozdział VI

MAJĄTEK I FINANSE W STOWARZYSZENIU

 

§ 30.

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  2. Na fundusze składają się:

 1. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

 2. dochody z działalności gospodarczej,

 3. dochody z działalności statutowej,

 4. dochody z majątku,

 5. dotacje i subwencje,

 6. darowizny, spadki i zapisy.

 1. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 1. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 1. Do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

 2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Prezes, a w zakresie określonym przez Zarząd także pozostali Członkowie Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia.

 

§ 31.

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 32.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby upoważnionych do głosowania. W razie braku wymaganej liczby uczestników Walnego Zebrania Członków zwołuje się w terminie dwóch tygodni kolejne Walne Zebranie Członków, które podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 33.

Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków.

 

§ 34.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostaje jego majątek.

 

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

rzemieślnik stowarzyszenie instagram

Stowarzyszenie RZEMIEŚLNIK

Jana Heweliusza 11/811

80-890 Gdańsk

Nip: 583 346 00 01

KRS: 0000992704

Nest Bank

82 1870 1045 2078 1074 5726 0001

© 2022 Stowarzyszenie Rzemieślnik. All Rights Reserved. Projekt i wykonanie - Stowarzyszenie Rzemieślnik

Statut

Standardy

Stoisko Rzemieślnik

Debata o rzemiośle

Kontakt

Konkursy 

Praca!

Opłaty

Wspierają nas